The Huts in the Hills

GWYBODAETH AM Y CABANAU

Huts in the Hills

Os ydych yn caru bywyd gwyllt a’r awyr agored yna bydd y cabanau yn berffaith i chi.

Saif y pedwar caban, sydd wedi eu hinswleiddio’n llwyr, o amgylch aelwyd garreg allanol, yn barod ar gyfer barbeciw fin nos. Mae’r tri caban cysgu yn cynnwys gwely dwbl cyfforddus ynghŷd â stof llosgi pren. Gellir darparu dillad gwely a thywelion os oes angen.

Yn y caban cymunedol mae cegin, ffwrn llosgi pren, oergell ac offer cegin sylfaenol. Yng nghefn y caban mae tŷ bach a chawod modern.

YR AMGYLCHEDD

Cynlluniwyd y cabanau i fod yn gysurus, cyfforddus ac yn gynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae’r tân llosgi pren yn cynhesu’r dŵr ar gyfer y gegin a’r gawod. Cynhelir y pŵer gan dwrbein gwynt ac ynni’r haul a daw’r dŵr o ffynnon naturiol gerllaw. Mae’r dŵr gwastraff yn cael ei drin drwy hidlen a thŷ bach gwrtaith.

Er mwyn osgoi llygri’r nant, dim ond nwyddau bioddiraddiadwy gellir eu defnyddio i olchi. Rydym yn darparu sebon a nwyddau glanhau addas ar eich cyfer.

Mae cyfleusterau ailgylchu hefyd ar gael.

BYWYD GWYLLT

Mae bywyd gwyllt amrywiol yn ymgartrefu gerllaw’r cabanau. Enwi’r y cabanau ar ôl un o’r anifeiliaid y byddwch yn siwr o ddod ar eu traws yn ystod eich arhosiad. Cadwch lygad barcud allan am foch daear, sgwarnogod, ffesantau, bwncathod, barcutiaid, petris, llwynogod ac ystlumod o bob math.